نارنج از نگاه شما

 

امیر حیدری

شرکت نارنج


برنا نوآور امین با اتخاذ رویکردی اجتماعی و با تأکید بر باز خوانی شیوه های مختلف مدیریت ریسک و باز طراحی نظام آماری و سیاستگذاری حوزه بیمه فعالیت خود را با ایده هایی نو آغاز کرد.
پرتال کاربری