دربـاره نـارنـج

دربـاره نـارنـج

 

برنا نوآور امین با اتخاذ رویکردی اجتماعی و با تأکید بر باز خوانی شیوه های مختلف مدیریت ریسک و باز طراحی نظام آماری و سیاستگذاری حوزه بیمه فعالیت خود را با ایده هایی نو آغاز کرد. تأمین هزینه های درمانی همواره یکی از مهمترین دغدغه های جامعه امروز بوده و رشد پیوسته هزینه های این بخش، مشکل بخش عمده ای از خانواده ها، نهادها و صاحبان کسب و کار است. گام نخست ما در این مسیر، طراحی راه های درمان تکمیلی و پوشش ریسک های موجود با خوانش جدیدی از مفهوم بیمه و مبتنی بر تسهیم ریسک در میان افراد اجتماع یا گروه های مختلف اجتماعی بوده است که در این راستا نارنج به عنوان علامت تجاری شرکت معرفی شده است.

اعضـای تیــم نــارنــج


پرتال کاربری