محاسبه گر نـارنـج

 

با استفاده از محاسبه گر نارنج شما می توانید برای اولین بار میزان حق بیمه پرداختی خود را با توجه به نوع تعهد درخواستی و سطح پوشش سفارشی خود محاسبه و انتخاب نمایید. مبلغ حق بیمه های محاسبه شده به صورت علی الحساب می باشد و برای اطلاع دقیق از مبلغ حق بیمه خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

پوشش درمانی نارنج سقف تعهد سالیانه پوشش درمانی بیمه گرها
جراحی و بستری

زایمان و نازایی

پاراکلینیکی


اورژانس، ویزیت و دارو

دندانپزشکی
عینک، اروتز، سمعک

مبلغ محاسبه نارنج:
جراحی و بستری پوشش درمانی نارنج
سقف تعهد سالیانه


پوشش درمانی بیمه گرها
زایمان و نازایی پوشش درمانی نارنج
سقف تعهد سالیانه


پوشش درمانی بیمه گرها
پاراکلینیکی پوشش درمانی نارنج
سقف تعهد سالیانهپوشش درمانی بیمه گرها
اورژانس، ویزیت و دارو پوشش درمانی نارنج
سقف تعهد سالیانه


پوشش درمانی بیمه گرها
دندانپزشکی پوشش درمانی نارنج
سقف تعهد سالیانه
پوشش درمانی بیمه گرها
عینک، اروتز، سمعک پوشش درمانی نارنج
سقف تعهد سالیانه


پوشش درمانی بیمه گرها
مبلغ محاسبه نارنج:
مبلغ محاسبه بیمه گرها:
مبلغ حق بیمه محاسبه شده به صورت علی الحساب می باشد.لطفا برای اطلاع دقیق از مبلغ حق بیمه خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. همچنین در جداول زیر دو سطح پوشش را مشاهده می نمایید که دو ستون اول جداول تعهدات نارنج و دو ستون دوم سطح پوشش سایر بیمه گران می باشد
طراحی نارنج برای ایجاد بیشترین کارایی با کمترین نرخ حق بیمه برای جلب رضایت همراهان ما می باشد.