دربـــاره نــارنــج

برنا نوآور امین با اتخاذ رویکردی اجتماعی و با تأکید بر باز خوانی شیوه های مختلف مدیریت ریسک و باز طراحی نظام آماری و سیاستگذاری حوزه بیمه فعالیت خود را با ایده هایی نو آغاز کرد. تأمین هزینه های درمانی همواره یکی از مهمترین دغدغه های جامعه امروز بوده و رشد پیوسته هزینه های این بخش، مشکل بخش عمده ای از خانواده ها، نهادها و صاحبان کسب و کار است. گام نخست ما در این مسیر، طراحی راه های درمان تکمیلی و پوشش ریسک های موجود با خوانش جدیدی از مفهوم بیمه و مبتنی بر تسهیم ریسک در میان افراد اجتماع یا گروه های مختلف اجتماعی بوده است که در این راستا نارنج به عنوان علامت تجاری شرکت معرفی شده است.
بیشتر بدانید

دربـــاره نــارنــج

برنا نوآور امین با اتخاذ رویکردی اجتماعی و با تأکید بر باز خوانی شیوه های مختلف مدیریت ریسک و باز طراحی نظام آماری و سیاستگذاری حوزه بیمه فعالیت خود را با ایده هایی نو آغاز کرد. تأمین هزینه های درمانی همواره یکی از مهمترین دغدغه های جامعه امروز بوده و رشد پیوسته هزینه های این بخش، مشکل بخش عمده ای از خانواده ها، نهادها و صاحبان کسب و کار است. گام نخست ما در این مسیر، طراحی راه های درمان تکمیلی و پوشش ریسک های موجود با خوانش جدیدی از مفهوم بیمه و مبتنی بر تسهیم ریسک در میان افراد اجتماع یا گروه های مختلف اجتماعی بوده است که در این راستا نارنج به عنوان علامت تجاری شرکت معرفی شده است.
بیشتر بدانید
 

خدمات نــارنــج

 

 

خدمات نــارنــج

 

انتخاب مدل یکتا می تواند برای اعضاي یک شرکت، سازمان یا گروهی با منافع یکسان باشد یک صندوق بیمه در نظر گرفته می شود که حق بیمه های اعضا در همان صندوق تجمیع و زیانها از همان محل پوشش داده می شود. در این مدل اعضاي صندوق مسئولیت ریسک گروه را پذیرفته و این امر باعث تشویق افراد جهت ورود به صندوق درمان می شود.
بیشتر بدانید

در مدل همتا (p2p) گروه های غیرمتشکل اعم از افراد و حتی جمعی از دوستان که منافع یکسانی دارند، منفعت را به شکل جمعی تعریف و از آن حفاظت می کنند. در چنین شرایطی، اعضا تلاش می کنند تا ریسک های موجود را با کمک همدیگر کنترل کنند. این امر سبب تشویق اعضاء برای کنترل ریسک خود برای افزایش بهره وری جمعی از منابع فراهم شده خواهد شد.
بیشتر بدانید

مزیت‌های نــارنــج

هزینه های مقرون به صرفه

بازگشت اضافه منابع

امکان پوشش گروه های مختلف

توسعه خدمت طی سال های مختلف

حذف هزینه های سربار مالیات و عوارض

انعطاف در طراحی خدمت

ارزیابی برای بهبود وضعیت

مدیریت اقتصادی و کنترل ریسک درونی

مزیت‌های نــارنــج

هزینه های مقرون به صرفه

بازگشت اضافه منابع

امکان پوشش گروه های مختلف

توسعه خدمت طی سال های مختلف

حذف هزینه های سربار مالیات و عوارض

انعطاف در طراحی خدمت

ارزیابی برای بهبود وضعیت

مدیریت اقتصادی و کنترل ریسک درونی

همراهان نــارنــج

همراهان نــارنــج

همکاران نــارنــج

 
 

همکاران نــارنــج

پرتال کاربری